HyperLink HyperLink HyperLink

""

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (gewijzigde wet van 12 november 2004) schept verplichtingen voor advocaten en andere zakelijke dienstverleners.

Op de werkzaamheden van advocaten is bovengenoemde wet van toepassing voor zover zij :

1. advies geven of bijstand verlenen op de volgende gebieden:

  • aan-/verkoop van onroerende zaken
  • beheren van gelden van klanten, beheren van rekeningen
  • oprichten/beheren rechtspersonen
  • aan-/verkoop ondernemingen

2. ingeval en voor zover een advocaat optreedt in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

De verplichtingen die voor advocaten uit de wet voortvloeien, houden kort gezegd in (1) dat zij erop toezien dat cliënten zich vóór aanvang van de dienstverlening identificeren; en (2) dat zij ongebruikelijke geldtransacties melden.

Identificatieplicht. Op grond van de wet dient identificatie van onze cliënten vóór aanvang van de dienstverlening plaats te vinden: · bij rechtspersonen: de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt dient zich te legitimeren. Er wordt een fotokopie van het geldige legitimatiebewijs gemaakt en het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel wordt geraadpleegd om de bevoegdheid van de contactpersoon na te gaan; · bij natuurlijke personen: u dient u zich in persoon te legitimeren en wij dienen een fotokopie te maken van uw geldige legitimatiebewijs.

Ongebruikelijke transacties. De wet verplicht ons om situaties met een ongebruikelijk karakter te melden. Ongebruikelijke transacties zijn o.a. transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.